AHA WALES 2021 LOGO _RED 700x220

Allied Health Professionals and Healthcare Scientists Awards Sponsors

The Advancing Healthcare Awards Wales ceremony organised by Chamberlain Dunn will be held on Friday 26 November (3-5pm).

 

Welsh_Government_logo

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Mae'r cynllun gweithredu tymor hir, Cymru Iachach, yn gosod ein gweledigaeth ar gyfer iechyd a gofal integredig. Mae'n annog sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio'n ddi-dor gyda'i gilydd i wella'r ymateb i anghenion lleol.

Mae'r cynllun yn cynnwys camau gweithredu i helpu i ddechrau'r gwaith trawsnewid, a chaiff y rhain eu cyflawni drwy Raglen Trawsnewid sydd hefyd yn cynnwys Cronfa Trawsnewid.  Diben y gronfa yw cyflymu datblygiad modelau newydd dethol o iechyd a gofal cymdeithasol lleol di-dor.

Betsi Cadwaladr

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw sefydliad iechyd cyhoeddus cenedlaethol Cymru. Rydym yn rhan o'r GIG, ac yn darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus proffesiynol ac annibynnol i gyflawni dyfodol iachach i Gymru. Rydym yn gwneud hyn drwy weithio mewn partneriaeth ag eraill i sicrhau'r effaith fwyaf o ran gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru. Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru saith blaenoriaeth strategol:

• Dylanwadu ar benderfynyddion ehangach iechyd

• Gwella lles meddyliol a gwydnwch

• Hyrwyddo ymddygiadau iach

• Sicrhau dyfodol iach ar gyfer y genhedlaeth nesaf

• Diogelu'r cyhoedd rhag heintiau a bygythiadau amgylcheddol i iechyd

• Cefnogi datblygiad system iechyd a gofal gynaliadwy sy'n canolbwyntio ar ataliaeth ac ymyrraeth gynnar

• Adeiladu a pharatoi gwybodaeth a sgiliau i wella iechyd a llesiant ledled Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gael yn https://icc.gig.cymru/amdanom-ni/

health-care

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhwydwaith, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, sy'n dod ag ystod eang o bartneriaid ledled y GIG yng Nghymru, prifysgolion a sefydliadau ymchwil, awdurdodau lleol, ac eraill, ynghyd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos ag asiantaethau eraill y llywodraeth ac arianwyr ymchwil (yng Nghymru a ledled y DU), partneriaid mewn diwydiant, cleifion, y cyhoedd, a rhanddeiliaid eraill.

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i hyrwyddo ymchwil i glefydau, triniaethau, gwasanaethau a chanlyniadau sy'n gallu arwain at ddarganfyddiadau ac arloesiadau sy'n gallu gwella a hyd yn oed achub bywydau pobl. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn https://ymchwiliechydagofalcymru.org/amdanom-ni

AttendAnywhere_Logo_trans 2560 x 640

Sefydlwyd Attend Anywhere ym Melbourne yn 1998 ac mae wedi bod yn newid y ffordd y caiff gofal iechyd ei gyflenwi ers hynny.

Mae'r cwmni wedi bod ar flaen y gad wrth ddefnyddio technoleg fideo yn y sector iechyd ers sawl blwyddyn, gan gydweithio â llywodraethau, ysbytai a systemau iechyd wrth helpu i gynnig yr opsiwn i gleifion fynychu apwyntiadau ar-lein, drwy alwad fideo o safon.

Yn fwy na thechnoleg, mae Attend Anywhere yn cynnig model a fframwaith galluogi sydd wedi newid dros flynyddoedd o gydweithio â chlinigwyr, gwasanaethau iechyd, colegau meddygol, llywodraethau a phrifysgolion. Mae'n mynd i'r afael â rhwystrau i raddfa a chynaliadwyedd, sy'n ymwneud yn bennaf â gweithrediadau, pobl, ac integreiddio prosesau, yn hytrach na fod yn dechnegol.

Mae ein rhaglenni ymgynghori ar fideo yn cynnwys yr holl agweddau ar ddatblygu a chyflawni gwasanaethau, o ddyluniad clinigol a gweithredol, gan gynnwys hygyrchedd, ymarferoldeb, ansawdd, a’r gallu i dyfu yn unol â’r anghenion, hyd at ddyluniad a datblygiad technegol.

Health Education and Improvement Wales

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Ers ei sefydlu ar 1 Hydref 2018, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw’r unig Awdurdod Iechyd Arbennig o fewn GIG Cymru. Rydym yn sefyll law yn llaw â Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ac yn chwarae rhan flaenllaw ym maes addysg, hyfforddiant, datblygu a siapio’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, er mwyn sicrhau gofal o ansawdd uchel ar gyfer pobl Cymru.

If you are interested in finding out more about the awards or becoming a sponsor, please contact Alison - ali@chamberdunn.co.uk

The Advancing Healthcare Awards

The Advancing Healthcare Awards have been running for 16 years and recognise the work of allied health professionals, healthcare scientists and pharmacists and those who work alongside them in support roles, leading innovative healthcare practice across the UK.